DNM-online

Platform over Leiderschap, Bestuur & Toezicht

Hoofdredacteur

Klaas Pit

Wilt u inhoudelijk een bijdrage leveren bij een van de thema’s?  Dat kan! Kijk alvast naar de instructie en voorwaarde voor het aanleveren van kopij en stuur uw voorstel of synopsis naar klaaspit@xs4all.nl

Redactie

Laura Kirchner
Pieter Leenheer
Jeroen Onstenk
Tanja de Ruijter
Margriet van der Sluis
Marianne van Teunenbroek
Anneke Westerhuis
Puk Witte

Correspondenten

Astrid van Buuren
Sietske Hendriks
Saskia van Lieshout
Gerritjan van Luin
Paulo Moekotte
Arie Olthof
Pepijn Paalvast
Renée van Schoonhoven
Judit Weekenborg

Vaste medewerkers

Rudi Schollaert
Roger Standaert
Marc Vermeulen
Willem de Vos
Sietske Waslander
Jaap Nelissen

Thema's 2024

Lerarentekort als kans – verschijnt maart
De staf – verschijnt juni
Inclusief onderwijs – verschijnt september
Kennisinfrastructuur – verschijnt december

Auteursinstructie

DNM wil theorie en praktijk met elkaar verbinden voor een lezerspubliek dat voornamelijk bestaat uit bestuurders, team- en schoolleiders en teacher leaders. Dat stelt specifieke eisen aan de artikelen. De strakke opbouw en uitgebreide verantwoording van het standaardonderzoeksverslag of artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift passen niet in de context van ons blad. DNM-artikelen hebben juist een zekere levendigheid nodig, een meer persoonlijke toon, levensechte citaten waar mogelijk. En vooral, een begin dat de aandacht trekt en de lezer snel een idee geeft van wat hem of haar te wachten staat. De hieronder volgende aanwijzingen specificeren zoveel mogelijk de eisen die we aan artikelen stellen. Maar mochten die onvoldoende houvast geven, dan zijn DNM-redacteuren graag bereid een handje te helpen.

 1. Algemeen
 • Een artikel dat ter publicatie wordt aangeboden aan DNM, mag niet in dezelfde vorm elders gepubliceerd zijn of tegelijkertijd aan een ander tijdschrift aangeboden worden.
 • De auteur mag het artikel vrij gebruiken op zijn/haar eigen website. Als hij/zij grotere groepen wil aanspreken, via nieuwsbrieven en/of sociale media, gaat dat altijd in overleg met de uitgever. De laatste stelt dan het artikel twee tot drie weken gratis beschikbaar via www.professioneelbegeleiden.nl.
 1. Technische vereisten
 • Een artikel heeft een omvang van circa 2.000 woorden (incl. kaders, verwijzingen, enzovoorts).
 • Lever teksten als volgt aan:
  • in Word (dus niet in pdf!),
  • met lettertype Times New Roman 11 pnts,
  • en zo plat mogelijk, dus zonder paginanummerstekst in kolommen, ‘fraaie’ versierselen enzovoorts
 • En verder:
  • Bij een nieuwe alinea niet inspringen, maar witregel.
  • Bij lange citaten: wel inspringen.


Opsommingen
:

   • Als de opsomming bestaat uit twee of meer zelfstandige zinnen, heeft elk onderdeel een hoofdletter aan het begin en een punt aan het slot.
   • Als de opsomming bestaat uit zinsdelen, heeft elk onderdeel een kleine letter aan het begin, puntkomma na de tussenliggende leden, en een punt aan het eind van het laatst lid.


Beeldmateriaal (tabellen, grafieken enz.):

   • Lever tabellen, grafieken e.d. afzonderlijk aan en neem die dus niet in de lopende tekst op; de scan moet voldoende kwaliteit hebben, dus gescand zijn met 400 dpi.
   • Gebruik voor tabellen de tabelfunctie  van Word. Figuren kunnen ook in Powerpoint worden aangeleverd.
   • Geef in de tekst tussen [ ] aan waar de betreffende illustratie (ongeveer) moet komen.
   • Vermeld de bron als het gaat om beeldmateriaal van anderen.
   •  Suggesties voor foto’s of tekeningen zijn welkom. DNM maakt gebruik van Eyestock; voor een suggestie daaruit kun je volstaan met het nummer van de foto(’s).
 • Zet bovenaan het artikel de auteursgegevens: naam van de auteur(s), relevante functie en emailadres
 • Een artikel heeft een titel en een ondertitel. De titel is aansprekend (bijvoorbeeld een uitspraak van een geïnterviewde), de ondertitel is zakelijker (geeft het onderwerp of de kern van het artikel weer).
 1. Stijl
 • Zoals hierboven gezegd, hebben DNM-artikelen een zekere levendigheid nodig, een persoonlijke toon. Vermijd daarom zoveel mogelijk de lijdende vorm. Schrijf dus niet ‘In dit artikel wordt een beeld gegeven van de effecten van PLG’s’, maar bijvoorbeeld ‘In dit artikel geven we een beeld van (enz.)’.
 • Vermijd ook zg. tangconstructies waarin zinsdelen die bij elkaar horen, van elkaar gescheiden zijn door een hele reeks andere woorden, zoals in ‘het bestuur maakte na een overleg met de medezeggenschapsraad waarbij de gemoederen hoog opliepen de reorganisatie bekend’. Zulke constructies maken het lezen lastig.
 • Vermijd ook (zoveel mogelijk) jargon en modieus taalgebruik.
 1. Spelling
 • DNM houdt de voorkeurspelling aan (volgens de Woordenlijst van de Nederlandse taal, het ‘Groene boekje’ van 2015).
 • Hanteer alleen gebruikelijke afkortingen. Afkortingen van bedrijven, instellingen en dergelijke: de eerste keer voluit (met de afkorting tussen haakjes), daarna afgekort.
 • Getallen tot twintig voluit (tenzij in het artikel bijzonder veel getallen voorkomen).
 1. Literatuurverwijzingen
 • DNM werkt niet met voet- en eindnoten.
 • DNM is geen wetenschappelijk tijdschrift. Beperk daarom literatuurverwijzingen tot de belangrijkste. Er is per artikel ruimte voor maximaal 10 verwijzingen.
 • DNM volgt de richtlijnen van de APA.[1] Die richtlijnen zijn bijzonder uitvoerig; voor een publicatie in DNM volstaan we met de basics:
  • In de tekst verwijs je ter wille van de leesbaarheid kort naar een bron door vermelding tussen haakjes van auteursnaam/-namen en jaar van publicatie. Dat kan op twee manieren, namelijk:
    (1) in de lopende tekst: Wainwright (2012) concludeerde (..), of
    (2) tussen haakjes aan het eind van de zin, bijvoorbeeld zo: Volgens een recente studie …..(Bernhards, 2020).

De verwijzing in de tekst verandert bij meer dan één auteur of wanneer de bron van een organisatie afkomstig is. Let op de interpunctie en het gebruik van de ampersand (&).

Auteur

Tussen haakjes

In lopende tekst

Eén

(Snoek, 2021)

Snoek (2021)

Twee

(Kneyber & Evers, 2013)

Kneyber en Evers (2013)

Drie of meer

(Smits et al., 2021)

Smits et al. (2021)

Organisatie

(Onderwijsraad 2017)

Onderwijsraad (2017)

Wanneer je een website of webpagina citeert, vermeld je de URL in de tekst: ´De website van de VO-raad (https://www.vo-raad.nl) verschaft informatie over (…)´. Naar webcontent of een webdocument verwijs je net als naar andere bronnen: met de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar.

Aan het slot van het artikel komt een lijst van de aangehaalde literatuur onder het kopje Referenties. Daarbij gelden de volgende regels (NB: let goed op de cursiveringen en het gebruik van de ampersand, het teken ‘&’!):

 • Rangschik de literatuur alfabetisch.
 • Boek: Ernste, D., & D. de Wit (2005). Goed bestuurWerkboek voor maatschappelijke organisaties. De Beuk.
 • Artikel uit een boek: Voorbeeld: Van der Lans, J. (2005). De kunst van het verantwoorden. In Ernste, D., & De Wit, D. Goed bestuur. Werkboek voor maatschappelijke organisaties. De Beuk.
 • Artikel uit een tijdschrift: Baartman, L.K.J., Bastiaens, T.J., Kirschner, P.A., & Van der Vleuten, C.P.M. (2006). The wheel of competency assessment. Presenting quality criteria for Competency Assessment Programs. Studies in Educational Evaluation, 32, 153-177.
 • Een website: noem de website en geef aan wanneer je die geraadpleegd hebt: https://www.vo-raad.nl, geraadpleegd 24 augustus 2022.
 • Webcontent of een webdocument: Vermeulen M (2021). Turbulente governance. Over de ontnormalisering van bestuurlijk handelen. https://www.tias.edu/item/turbulente-governance.

Aan het eind van de Referenties kun je eventueel een kopje Verder lezen toevoegen met voor de lezer nuttige publicaties en/of websites.

Digitale publicatie

 • – Het artikel wordt digitaal beschikbaar gesteld op www.ProfessioneelBegeleiden.nl 
 • – De auteur krijgt, indien gewenst, een PDF toegestuurd van het eigen artikel. Dit mag de auteur, met bronvermelding, op de eigen website plaatsen onder b.v. ‘publicaties’. 
 • – Zodra een auteur het artikel onder de aandacht wil brengen via b.v. een nieuwsbrief of social media dient naar de (betaalde) versie op www.ProfessioneelBegeleiden.nl te worden verwezen.


Richtlijnen aanleveren beeldmateriaal

Tekst en illustraties worden bij De Nieuwe Meso, vakblad over onderwijs en leiderschap apart verwerkt en geproduceerd. Om de kwaliteit van illustraties in het tijdschrift te waarborgen verzoeken wij u vriendelijk om deze handleiding goed door te nemen en de instructies op te volgen. Wij geven bij de verschillende typen illustraties (foto’s, tabellen, enzovoorts) gedetailleerd aan hoe deze aangeleverd dienen te worden. Download hier de handleiding voor het aanleveren van beeld- en illustratiema